Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Rozmowa z podejrzanym o symulacje

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Rozmowa z podejrzanym o symulację musi być prowadzona umiejętnie i ostrożnie. Niedopuszczalną jest rzeczą, aby symulant z zetknięcia z psychia- trami wynosił wiadomości diagnostyczne. Rozmawiając z badanym nie należy okazywać zainteresowania dla produkowanych przez niego objawów ważnych, które odpowiadają pewnemu obrazowi klinicznemu. Natomiast w obecności podejrzanego o symulację można prowadzić rozmowy z innymi lekarzami w taki sposób, aby podejrzany wynosił z nich pewne sugestie. Okaże się wów- czas, że rzekomo brakujące dla całości obrazu klinicznego objawy istotnie przy najbliższej wizycie pojawią się. Można, w ten sposób zasugerować badanemu omamy, zwłaszcza wzrokowe i słuchowe oraz inne objawy, z których tworzyć on będzie zlepki objawowe nie odpowiadające rzeczywistości klinicznej. Przy podejrzeniu o symulację potrzebna jest długa obserwacja na oddziale za- mkniętym. 7. Odrębnym zagadnieniem jest zespół Gansera, który najczęściej występuje pod postacią otępienia rzekomego (pseudodementia) lub puerylizmu. Zagad- nienie różnicowania między symulacją świadomą a takimi samymi zjawiskami na tle histerii jest i teoretycznie, i praktycznie bardzo trudne. S. Wśród objawów symulacji, które można wykryć dzięki bacznej obser- wacji, zwraca się uwagę na znamienną grę mimiki. Mianowicie przy odpowia- daniu na naj prostsze pytania badany marszczy czoło, jak człowiek który się usilnie nad czymś zastanawia, zarazem jednak dolna część twarzy pozostaje nie napięta. Objaw ten występuje zresztą również w pseudodemencji. 9. Zastrzeżenia prawno-etyczne budzą się wobec sposobów, które niekiedy zaleca się celem przełamania zahamowań i oporów badanego za pomocą pewnych związ- ków chemicznych. Do tego celu używano np. 2,5% roztworu wodnego soli sodowej pentotalu (kwasu butylometylotiobarbiturowego). Zbliżone działanie ma Amytal- Natrium (sól sodowa kwasu izoamyloetylobarbiturowego). Penthothal-Natrium wstrzy- kuje się dożylnie (Jus) z szybkością ok. 2 ml na min. Chory leży, każemy mu liczyć. Zwykle po wstrzyknięciu 8-10 ml badany zaczyna mylić się w liczeniu, mowa staje się zamazana, oddechy pogłębiają się, pojawia się ziewanie i senność. Stan ten wykorzystujemy dla nawiązania łączności z badanym, którego senność podtrzymu- jemy dalszym powolnym wstrzykiwaniem. Badanie trwa ok. 20 min., a ilość zużytego pentotalu nie przekracza 0,5 g, tj. 20 ml 2,5010 roztworu, który musi być świeżo przy- rządzony. U chorych z zahamowaniem melancholicznym, po krótkim początkowym okresie wzmożonego lęku i smutku udaje się uzyskać wypowiedzi na temat urojeń winy, poniżenia, choroby itd. Nie udaje się natomiast przełamać osłupienia katato- nicznego ani uchylić niepamięci z okresu zamroczenia padaczkowego. Można nato- miast odtworzyć przeżycia z okresu niepamięci rzekomej pochodzenia histerycznego. Po środkach tego typu spodziewano się dużo przy rozpoznawaniu symulacji, jed- nakże doświadczenie kliniczne nie odpowiada tym nadziejom. Także ze stanowiska prawnego podnosi się stanowcze zastrzeżenia przeciwko posługiwaniu się oszoło- mieniem narkotycznym w badaniu psychiatryczno-sądowym. Do tych samych celów używano też niektórych środków euforujących, np. metedryny (d-dezoksyefedryny), z podobnym skutkiem. I tutaj na osłupienie katatoniczne nie da się wywrzeć wpływu, natomiast melancholicy, a także schizofrenicy innych postaci klinicznych ulegają pobudzeniu afektywnemu, które skłania ich do wypowiedzenia nie ujawniających się w zwykłym badaniu treści psychotycznych. W praktyce sposoby te nie przyjęły się, gdyż co najwyżej zdolne są przyspieszać badanie. W istocie rzeczy zaś za po- mocą ich nie potrafimy wykryć objawów, które by nie wyszły na jaw przy zwyk- łych sposobach badania klinicznego. Ponadto wielu psychiatrów powstrzymuje od stosowania tego rodzaju sposobów ułatwiających rozpoznanie etyczno-prawna strona zagadnienia, która jak wspominaliśmy, budzi wątpliwości. [hasła pokrewne: , indywidualne kalendarze trójdzielne, wózki dziecięce, magnez i witamina b6 ]

Tags: , ,

Comments are closed.