Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Rozpoznanie opiera sie na zespole

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Rozpoznanie opiera się na zespole bardzo typowych skarg podmioto- wych z uwzględnieniem zaburzeń ze strony układu neurowegetatywnego. Neu- rasteników bardzo często poznać po tym, że przychodzą do lekarza zaopatrzeni w karteczki, na których mają spisane objawy chorobowe i zapytania w spra- wie leczenia. Rozpoznanie czystej neurastenii dozwolone jest tylko wówczas, gdy na podstawie wszechstronnego badania wykluczyliśmy choroby ogólne i układu nerwowego ośrodkowego, które wywołują wtórne. skargi neuraste- niczne. Neurastenia wywołana tylko czynnikami reaktywnymi nie zawsze da się łatwo odróżnić od depresji na tle cyklofrenii. Utrudnienie stanowi fakt, że i tu, i tam chory ma poczucie choroby. Na ogół biorąc neurastenicy są znacz- nie podatniejsi na pociechę, perswazję i inne sposoby psychoterapeutyczne. Schizophrenia simplex, która często rozpoczyna się od skarg neurastenicznych, wymaga szczególnej ostrożności w różnicowaniu. Jeżeli mówimy, że schizofre- nicy nie mają poczucia choroby, to mamy na myśli poczucie choroby psychicz- nej, gdyż skarg hipochondrycznych mogą oni wypowiadać bardzo wiele. Neu- rastenicy przeważnie zdają sobie sprawę z tego, że objawy ich są natury także psychicznej, często nawet wyrażają obawę, czy też nie jest to u nich rozpo- czynająca się choroba umysłowa. Przy bliższym badaniu stwierdzić można ty- powe dla schizofrenii zaburzenia afektywne, wyrażające się między innymi i obojętnością wobec własnej przyszłości i wobec nakazanego przez lekarza leczenia. Często jednak dopiero dłuższa obserwacja może rozstrzygnąć, czy chodzi o schizofrenię, czy o zespół neurasteniczny. Gdy znając dokładniej wa- runki środowiskowe chorego, uderzeni jesteśmy nikłością przypuszczalnych czynników reaktywnych w stosunku do nasilenia objawów neurastenicznych, to okoliczność ta przemawia za schizofrenią. Młody wiek ma tu również pewną wymowę. [patrz też: , opieka medyczna, badania psychologiczne, pierścionek zaręczynowy ]

Tags: , ,

Comments are closed.