Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Tiotropium we wczesnej fazie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc

Posted in Uncategorized  by admin
September 9th, 2018

Pacjenci z łagodną lub umiarkowaną przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP) rzadko otrzymują leki, ponieważ mają niewiele objawów. Postawiliśmy hipotezę, że długotrwałe stosowanie tiotropium poprawi czynność płuc i zmniejszy spadek czynności płuc u pacjentów z łagodną lub umiarkowaną POChP. Metody
W wieloośrodkowym, randomizowanym, podwójnie zaślepionym, kontrolowanym placebo badaniu, które przeprowadzono w Chinach, losowo przydzielono 841 pacjentom z POChP globalnej inicjatywy na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (GOLD) stopień (łagodny) lub 2 (umiarkowany) nasilenie otrzymywały raz na dobę dawkę wziewną (18 .g) tiotropium (419 pacjentów) lub pasujące placebo (422) przez 2 lata. Pierwszorzędowym punktem końcowym była różnica między zmianą w grupie między początkową a 24-miesięczną w wymuszonej objętości wydechowej w ciągu sekundy (FEV1) przed zastosowaniem leku rozszerzającego oskrzela. Drugorzędowe punkty końcowe obejmowały różnicę między zmianami w grupie między wartością wyjściową a 24 miesiącami w FEV1 po zastosowaniu leku rozszerzającego oskrzela i różnicę między grupami w rocznym spadku FEV1 przed i po zastosowaniu leku rozszerzającego oskrzela od 30 dnia do 24 miesiąca.
Wyniki
Spośród 841 pacjentów poddanych randomizacji 388 pacjentów w grupie tiotropium i 383 w grupie placebo zostało włączonych do pełnego zestawu analiz. Wartość FEV1 u pacjentów otrzymujących tiotropium była większa niż u pacjentów otrzymujących placebo w trakcie badania (zakresy średnich różnic, od 127 do 169 ml przed zastosowaniem leku rozszerzającego oskrzela i od 71 do 133 ml po zastosowaniu leku rozszerzającego oskrzela; p <0,001 dla wszystkich porównań). Nie obserwowano znacznego złagodzenia średniego (. SE) rocznego spadku FEV1 przed zastosowaniem leku rozszerzającego oskrzela: spadek wynosił 38 . 6 ml na rok w grupie leczonej tiotropium i 53 . 6 ml na rok w grupie placebo (różnica 15 ml rocznie, 95% przedział ufności [CI], -1 do 31, P = 0,06). Natomiast roczny spadek wartości FEV1 po zastosowaniu leku rozszerzającego oskrzela był znacznie mniejszy w grupie leczonej tiotropium niż w grupie placebo (29 . 5 ml na rok w porównaniu z 51 . 6 ml na rok, różnica, 22 ml na rok [95% CI 6 do 37]; P = 0,006). Częstość występowania zdarzeń niepożądanych była zasadniczo podobna w obu grupach.
Wnioski
Tiotropium spowodował zwiększenie FEV1 niż placebo po 24 miesiącach i złagodził roczny spadek FEV1 po zastosowaniu leku rozszerzającego oskrzela u pacjentów z POChP w stadium GOLD lub 2. (Finansowane przez Boehringer Ingelheim i inne, numer Tie-COPD ClinicalTrials.gov, NCT01455129 .)
Wprowadzenie
Przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) jest wysoce rozpowszechnioną chorobą, z przewagą wśród osób w wieku 40 lat lub starszych wynoszącą 10,1% na całym świecie i 8,2% w Chinach.1,2 POChP stała się trzecią najczęstszą przyczyną zgonów na świecie i jest szacowana stać się chorobą z siódmym największym obciążeniem na świecie w 2030.3-5 Ponad 70% pacjentów z POChP ma Globalną Inicjatywę na Przewlekłą Obturacyjną Chorobę Płuc (GOLD) stopień (łagodny) lub 2 (umiarkowany) chorobę, z bardzo łagodnym lub bez pozorne objawy ze strony układu oddechowego, takie jak ograniczanie wysiłku fizycznego i duszność.26 (Chorzy na POChP GOLD z etapu mają wymuszoną objętość wydechową w ciągu sekundy [FEV1] .80% wartości przewidywanej, a ci z chorobą GOLD stopnia 2 mają FEV1 od 50% do 79% przewidywanej wartości.) Sytuacja ta może być przyczyną rzadkich konsultacji lekarskich, dopóki ich POChP nie będzie bardziej zaawansowana.
Tiotropium (Spiriva, Boehringer Ingelheim) jest długo działającym antycholinergicznym lekiem rozszerzającym oskrzela, który selektywnie wiąże się z receptorami muskarynowymi na komórkach mięśni gładkich w drogach oddechowych
[przypisy: polcortolon, uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych reumatologia kolejka, levitra bez recepty ]
[przypisy: diagnoza dysleksji testy, psychoterapia grupowa warszawa, megamed bełchatów rejestracja ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: diagnoza dysleksji testy megamed bełchatów rejestracja psychoterapia grupowa warszawa