Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

W histerii fizjologiczne te zjawiska

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W histerii fizjologiczne te zjawiska dochodzą do niebywałych rozmiarów, tak że można powiedzieć, iż cały aparat neurowegetatywny jest na usługach wyobraźni chorego. Z kolei powstałe tą drogą zaburzenia spotykają się z odczynem chorego, tak że powstaje błędne koło wzajemnych uzależnień. 4. Sugestywność jest złą i dobrą stroną histerii. Złą, gdyż na treść wy obraźni, a tym samym i na procesy ideoplastyczne ma przemożny wpływ oto- czenie, które niewłaści wym zachowaniem może wzmacniać mechanizm ucieczki w chorobę lub podsuwać pomysły ideoplastyczne. -O histerii mówi się też słusz- nie, że jest wielką naśladowczynią. Objawy histeryczne mogą do złudzenia na- śladować mnóstwo chorób. Dobrą stroną sugestywności jest to, że umożliwia ona korzystne oddziaływanie na chorego środkami psychoterapii i psychagogiki (reedukacja lecznicza). 5. Celowość odczynów histerycznych, o której wspominaliśmy powyżej. Cechy tej nie trzeba mieszać ze świadomą symulacją. Cel odczynu hi- sterycznego z zasady nie jest znany choremu, a nawet często napotykamy sprze- ciwy chorego, gdy usiłujemy otworzyć mu oczy na celowość jego objawów cho- robowych. Dążność do osiągnięcia pewnego celu przebiega więc automatycz- nie, na drodze nawyków odruchowo-warunkowych. Tylko przez dokładne wniknięcie w środowisko chorego i w jego przeżycia udaje się nam wykryć sens odczynu chorobowego, który polega na bezwiednym zamiarze chorego uchylania się od nałożonych przez życie zadań czy obowiązków, wydobycia się z nieznośnej sytuacji itd. 6. Ogromna skala możliwości w przejawach objawowych. Mogą to być bóle rozmaitego gatunku i znieczulenia, zjawiska hiperkinetyczne i hi- pokinetyczne aż do osłupienia, porażenia, omdlenia, stany podniecenia psycho- ruchowego, stany pomroczne, katalepsja i letarg, napady histeryczne itd. Jeżeli się ponadto przypomni, że histeria może naśladować wszelkie choroby wszyst- kich specjalności lekarskich i że może wikłać obrazy kliniczne innych cierpień, to istotnie dochodzimy do wniosku, że pod względem różnobarwności tych objawów jest ona czymś w nozografii wyjątkowym. [więcej w: , gabinety stomatologiczne, bielizna damska sklep internetowy, przydomowe oczyszczalnie ścieków ]

Tags: , ,

Comments are closed.