Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

W przypadkach psychonerwic wielokrotnie stwierdza

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

W przypadkach psychonerwic wielokrotnie stwierdza się poprawę stanu zdro- wia chorych poddawanych badaniom za pomocą opisanych wyżej środków chemicznych. Autorzy zachodnioeuropejscy i amerykańscy stosują celowo tego rodzaju sposoby dla oddziaływania leczniczego pod nazwą narkoanalizy. Trzeba sobie uświadomić, że chodzi tu o freudyzm, z tym, że wydobywanie na jaw wypartych ze świadomości przeżyć i konfliktów odbywa się nie przy jasnym sensorium, lecz w stanie odurzenia. Istota psychoanalizy nie ulega tu zmianie. Korzystny wpływ leczniczy wyjaśnić trzeba oddziaływaniem psycholeczniczym . . Samo zajmowanie się chorym, poddawanie go tajemniczym zabiegom jest źród- łem sugestii leczniczej, czyli wpływu środowiska na korę mózgową i za jej po- średnictwem na układ korowo-trzewiowy. W tych warunkach metody badania stają się w ręku psychoterapeuty metodami leczenia.
ZESPÓŁ NEURASTENICZNY (NEURASTHENIA) Nazwa ta oznacza dosłownie “słabość nerwów”. Rozpowszechnione jest wy- obrażenie, że chodzi tu o “wyczerpanie” układu nerwowego lub “rozstrój”. Są to pojęcia mechanistyczne. Bliżej prawdy są teorie, które w neurastenii widzą skutki przewlekłego zatrucia lub samozatrucia. W rzeczy samej obraz kliniczny stanu układu nerwowego w przypadkach przewlekłego zatrucia, np. nikotyną, tlenkiem węgla, hormonem tarczycy w przypadku jej nadczynności itd. jest do złudzenia podobny do obrazu neurastenii, powstałego na drodze reaktywnej. Nie brak teorii, które podobieństwo to tłumaczą samozatruciem adrenaliną (Mona- kow) wyzwalaną w wielkich ilościach działaniem czynników nerwowo-psychicz- nych i uszkadzającą barierę między krwią i płynem mózgowo-rdzeniowym, wskutek czego hormony, toksyny inne drażniące ciała bez pohamowania mogą przenikać do mózgu i drażnić ośrodki wegetatywne międzymózgowia. Szkodli- wości tego rodzaju rzeczywiście odgrywają rolę, powszechnie jednak sądzi się, że niektóre typy ośrodkowego układu nerwowego są pod tym względem wraż- liwsze i łatwiej ulegają urazom. Predyspozycję taką określamy nazwą neuro- patii. Zapadają na neurastenię albo ludzie O predyspozycji neuropatycznej, albo ludzie wystawiani na szkodliwości szczególnie intensywnego stopnia. [przypisy: , olej do włosów, rehabiliacja, logopeda warszawa ]

Tags: , ,

Comments are closed.