Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Wazna cecha jest pokazowy charakter

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Ważną cechą jest pokazowy charakter zaburzeń histerycznych który podkreśla w patologicznym stopniu cechy histeroidii. Nie zdarza się więc, aby objawy te występowały w samotności. Na oddziale pojawiają ,się często w obecności personelu, zwłaszcza lekarskiego. Niektóre objawy można sztucznie sprowokować, np. przez ucisk na żyły szyjne. Sposób ten, podawany właściwie dla wywołania prawdziwego napadu padaczkowego, oddaje wiel- kie usługi, gdy chodzi o sprowokowanie dla celów rozpoznawczych napadów histerycznych, zarówno dużych, jak i małych. Udaje się to zwłaszcza w obec- ności większego kręgu widzów, np. na wykładzie. Histeryków często nie trzeba prosić o pokaz. Są tacy, którzy samorzutnie demonstrują, gdy potrzeba, swoje objawy. Czasem chory, gdy go poprosić, aby pokazał, jak u niego wygląda napad, pokazując na zawołanie objawy, dostaje ich naprawdę. 10. Uleczalność jest bardzo ważną cechą zaburzeń histerycznych. Cza- sem w wątpliwych przypadkach przystępujemy do energicznego leczenie i ex uvantibus uzyskujemy pewność rozpoznawczą. Zdarzają się jednak i ciężkie, zaniedbane, przewlekłe postacie histerii. 11. Drżenie histeryczne (tremor pithiaticus) może być składnikiem objawowym różnych zespołów histerycznych, może jednak czasem występować jako samodzielny, jednoobjawowy obraz kliniczny. Różnicowanie między takim drżeniem czynnościowym a organicznym sprawia czasem dużo kłopotu neuro- logom. Dowżenko (1958) dzieli drżenie histeryczne na trzy rodzaje: 1) drżenie teatralne i zmienne, 2) drżenie spoczynkowe, naśladujące, czasem wespół z in- nymi podobnymi objawami, parkinsonizm, 3) drżenie jednej kończyny, spoty- kane najczęściej po urazach, podobne do ogniskowego. Zasadą “chwytów” róż- nicowych jest odwrócenie uwagi chorego od chorej kończyny i skierowanie jej na coś innego, np. polecamy choremu pisać litery w powietrzu zdrową ręką lub leżąc na brzuchu trzymać podudzie zgięte pod kątem prostym itp. Wówczas drżenie histeryczne zwykle zmniejsza się, podczas gdy organiczne nie zmienia się. Czasem jednak i drżenie organiczne zmniejsza się przy odwróceniu uwagi, stąd względna wartość tych sposobów. Szczególne trudności różnicowo-roz- poznawcze nasuwają przypadki, w których zaburzenie trwa od dawna i nastą- piło daleko idące zautomatyzowanie drżenia. Hassler (za Dowżenką) za naj- pewniejszą cechę różnicową uważa to, że podczas badania w warunkach sil- nego. napięcia afektywnego drżenie histeryczne z zasady nie tylko nie zwiększa się, lecz przeciwnie, zmniejsza się lub znika całkowicie; natomiast drżenie or- ganiczne w takich warunkach nie zmniejsza się, a często nawet znacznie się zwiększa. Chorzy lub ich laickie otoczenie często drżenie i trzęsienie określają jako drgawki. Zbierając wywiad, trzeba dokładnie wypytać, co odpowiadający rozumie przez drgawki. Zagadnienie “trzęśków” wojennych omówimy przy. zespołach powypadkowych. [patrz też: , trądzik, uprawnienia sep, olejki do włosów ]

Tags: , ,

Comments are closed.