Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Wf praktyce najwieksze znaczenie maja

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Wf praktyce największe znaczenie mają następujące reakcje psychotyczne. Depresja reaktywna. Określenia tego nie powinno się używać tam, gdzie chodzi o prawidłowy, fizjologiczny odczyn na ciężki uraz psychiczny, . np. przygnębienie i rozpacz matki po nagłej stracie dziecka, rozpacz patrioty wobec klęski narodowej itd. O depresji reaktywnej mamy prawo mówić wów- czas, gdy natężenie i czas trwania odczynu przekraczają zwykłą miarę. Poznać to np. po ciężkich zaburzeniach skupiania uwagi, po bradyfrenii, po monoi- deizmie doprowadzonym do rozmiarów idei nadwartościowej, po niedowładzie zdolności powzięcia decyzji, po poważnych długo utrzymujących się zamiarach samobójczych itd. Depresja reaktywna nie ma zasadniczo nic wspólnego z de- presją endogenną i różni się od niej nieobecnością typowych objawów: lęku prekordialnego, spadku wagi, braku łaknienia, zaparcia, urojen niewydolności życiowej, grzeszności i winy, urojeń niższości, nie ma też zahamowania wszyst- kich procesów życiowych, odczuwanego przez chorych pod postacią dolegli- wości somatycznych w znaczeniu hipochondrii. Niektórzy uważają za typowe dla depresji reaktywnej w odróżnieniu od endogennej, że depresja reaktywna może działać wyzwalająco na fazy depresji cyklofrenicznej. Jeżeli depresja rzekomo reaktywna trwa nadmiernie długo, to z coraz większym prawdopode- bieństwem należy myśleć o endogennym jej tle. Z zasady bowiem depresja reaktywna osiąga największe natężenie tuż po zadziałaniu urazu psychicznego, po czym stopniowo słabnie. . Ten klasyczny opis depresji reaktywnej nie zawsze ma zastosowanie. Kolie (1958), który w Monachium wydał kilkaset orzeczeń w sprawach ofiar prze- śladowań hitlerowskich i miał sposobność poddać te ofiary dokładnym bada- niom psychiatrycznym, zaproponował w stosunku do wielkiej grupy tych nie- szczęśliwców rozpoznanie Depressio reactiva chronica (chonisch-reaktive De- pression). Depresji tych osobników, którzy przeszli wieloletnie piekło i getta i obozów koncentracyjnych, nie można porównać nawet z naj cięższym stanem depresji po zwykłych ciężkich urazach psychicznych. [przypisy: , ubranka dla niemowląt, balsam do włosów, gabinet kosmetyczny ]

Tags: , ,

Comments are closed.