Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Za zespolem gruzliczym durowatym przemawiaja:

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Za zespołem gruźliczym durowatym przemawiają: 1. dodatni odczyn tuberkulinowy Pirqueta u osoby, u której przed- tem był on ujemny; 2. pierwotny zespół gruźliczy, w płucu (badanie radiologiczne płuc), zaostrzenie sprawy gruźliczej lub utajone zapalenie opłucnej; 3. jeżeli po ukończeniu choroby chory jest nadal blady, chudy, mie- wa nieraz stany podgorączkowe; jeżeli po kilku tygodniach, mie- siącach, a nawet później wykryje się gruźlicę płuc, węzłów chłon- nych, kości, otrzewnej lub innych narządów. Różnicowanie zespołu gruźliczego durowa tego z ostrą gruźlicą prosówkową płuc opiera się na tym, że w gruźlicy prosówkowej stwierdza się zwykle dużą sinicę i duszność, czasami gruzełki w naczy- niówce oczu i prątki gruźlicy w plwocinie oraz ogniska gruźlicze, prze- ważnie w górnych częściach płuc, a badanie radiologiczne wykrywa ty- pową drobnoplamistość, płuc. Rokowanie zależy od tych zmian gruźliczych, w przebiegu któ- rych powstał zespół gruźliczy durowaty. Zejście w ostrą gruźlicę prosów- kową oraz w ostre zapalenie opon mózgowych zdarza się rzadko. Leczenie w okresie gorączkowym zespołu gruźliczego durowa- tego polega na utrzymaniu chorego w łóżku w pomieszczeniu dobrze wie- trzonym, odżywianiu odpowiednio do poziomu gorączki, zastosowaniu l€czenia streptomycyną i na usuwaniu najbardziej niepokojących dole- gliwości, Gdy gorączka ustąpi lub przynajmniej wybitnie się obniży, wtenczas należy rozważyć możliwość zastosowania leczenia klimatycz- nego oraz wzmacniającego. Nie może być ono równocześnie leczeniem bodźcowym w postaci np. pobytu w miejscowości wysokogórskiej. 7. Śledziona nie zawsze powięk- szona. 8. Szybko postępujące chudnienie, pomimo zachowanego zwykle łaknienia. 9. Ujemna próba z.epna surowi- cy krwi z pałeczkami duro- wymi. 10. Nie ma pałeczek durowych w krwi, w kale, ani w moczu. [patrz też: , krem neutrogena, okulista, witamina b6 ]

Tags: , ,

Comments are closed.