Medycyna estetyczna
Zabiegi medyczne oraz zdrowie

Zaburzenia ruchowe polegaja na czynnosciowych

Posted in Uncategorized  by admin
July 12th, 2016

Zaburzenia ruchowe polegają na czynnościowych niedowładach, po- rażeniach i przykurczach. Dotyczą one grup mięśniowych według popularnych wyobrażeń, np .. noga, ręka, obie nogi, połowa ciała dokładnie według linii środ- kowej itd. I te zjawiska zawdzięczają swe powstanie sugestywności i pędowi do naśladownictwa. Histeryczne porażenia połowicze są następstwem naśladow- nictwa źle podpatrzonych porażeń organicznych w otoczeniu. Częstym obja- wem jest niemożność stania (astasia) i chodzenia (abasia), najczęściej występu- jąca łącznie jako astasia-abasia hysteri,ca. Stan ten, o ile nie jest symulowany, bywa często wyrazem lęku hipochondrycznego, zaszczepionego nierzadko przez zbyt troskliwe otoczenie, również przez nieostrożnych lekarzy. Chory boi się wówczas wstać z łóżka lub poruszać się, aby mu to nie zaszkodziło. Dobrze ten stan lękowy oddaje termin stasobasophobia. W ogóle psychogenne zabu- rzenia chodu są odrębnym rozdziałem fenomenologii klinicznej; wystarczy wskazać na pojęcie tabes psychogenes. Analogicznym zjawiskiem jest bezgłos histeryczny (aphonia) albo mowa tylko szeptem (pianismus), lub chrypliwa (dysphonia), zdarzające się często w praktyce laryngologicznej. Nie warto oczy- wiście wspominać o błędach sztuki lekarskiej, polegających na podjęciu tra- cheotomii w przypadku afonii. Odróżnienie tych zjawisk od mutyzmu opiera się na całokształcie obrazu klinicznego czy to histerii, czy psychozy schizofre- nicznej. To samo dotyczy katalepsji histerycznej, która najczęściej występuje pod postacią katalepsji woskowatej, wyjątkowo tylko sztywnej. W tym ostat- nim wypadku różnicowanie w stosunku do osłupienia katatonicznego bywa bardzo trudne. [przypisy: , przedłużanie rzęs, korekcja wzroku, psycholog Kraków ]

Tags: , ,

Comments are closed.